Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA” su:

  1. Upoznati polaznike sa izborom antibiotika za lečenje komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija;
  2. Upoznati polaznike sa mehanizmom dejstva i indikacijama antibiotika kojima se može staviti predznak „antipseudomonasni“;
  3. Upoznati polaznike sa farmakokinetikom i doziranjem ceftolozan/tazobaktama i karbapenema;
  4. Upoznati polaznike sa rezultatima najznačajnijih kliničkih studija vezanih za lečenje komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija;
  5. Upoznati polaznike sa neželjenim dejstvima i interakcijama antibiotika koji se koriste u lečenju komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Poznavanje preporuka vodiča dobre prakse za lečenje komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija;
  2. Poznavanje mehanizma dejstva, indikacija i doziranja ceftolozan/tazobaktama, karbapenema i drugih antibiotika za komplikovane intraabdominalne i urinarne infekcije;
  3. Poznavanje interakcija i mogućnosti kombinovane terapije komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija;
  4. Poznavanje farmakodinamskih/farmakokinetskih karakteristika antibiotika koji se koriste za komplikovane intraabdominalne i uriniarne infekcije;
  5. Poznavanje neželjenih dejstava antibiotika koji se koriste za komplikovane intraabdominalne i uriniarne infekcije.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja dva pacijenata (dve odrasle osobe) koji su lečeni zbog komplikovane intraabdominalne ili urinarne infekcije. Prvi pacijent je muškarac sa strangulacijom unutrašnje hernije, koji je zakasnio na operaciju pa se razvio lokalni peritonitis. Pacijent je operisan i uspešno lečen antibioticima; nekoliko meseci posle otpusta iz bolnice javlja se poonovo sa znacima opstruktivnog ileusa. Operisan je, ali u postoperativnom toku se razvija infekcija i nastaje apsces Duglasovog špaga. Pacijent je lečen sa nekoliko antibiotskih tretmana i transrektalnom drenažom. Ponovo je uspešno izlečen i otpušten, ali se u toku oporavka javila urinarna infekcija kao posledica insercije katetera u toku hospitalizacije. Iz urinokulture je izolovana Klebsiela osetljiva na samo dve grupe antibiotika. Pacijent je lečen ceftolozan tazobaktamom do kraja, jer nije bilo moguće preći na oralnu terapiju usled nedostatka odgovarajućeg agensa. Drugi pacijent je stariji muškarac sas hipertrofijom prostate koji ima asimptomatsku bakteriuriju (izolovan je Pseudomonas aeruginosa), pa je pripreman za transuretralnu resekciju uz pokušaj da se izvede eradikacija pseudomonasa iz urinarnih puteva. Pacijent je prvo lečen levofloksacinom, da bi se potom prešlo na meropenem. Kroz pitanja i odgovore posebno su obrađeni: izbor antibiotika, definicija i indikacije za antibiotsko lečenje asimptomatske bakterijurije, komplikovane urinarne infekcije i komplikovanih intraabdominalnih intervencija, interakcije i neželjena dejstva antipseudomonasnih antibiotika, pitanja kompatibilnosti karbapenema i ceftolozan/tazobaktama i uloga fosfomicina u lečenju komplikovanih infekcija urotrakta.

Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena karbapenema (ertapenema, imipenema i meropenema), levofloksacina, ceftolozan/tazobaktama, piperacilin/tazobaktama, ceftazidima i fosfomicina. Za svaki od lekova obrađene su posebno indikacije, mehanizam dejstva, obavezni monitoring, interakcije sa drugim lekovima i neželjena dejstva, kao i najvažniji farmakokinetski aspekti. Posebno su obrađene deeskalaciona i eskalaciona antibakterijska terapija. Naglašen je značaj što ranije dijagnoze i primene terapije antibioticima za smanjenje mortaliteta.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakse, hirurga, urologa i infektologa.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA" će od 20. marta 2018. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA” je akreditovan do 5.3.2019. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "LEČENJE KOMPLIKOVANIH INTRAABDOMINALNIH I URINARNIH INFEKCIJA" su LEKARI i FARMACEUTI.

OVA EDUKACIJA JE PODRŽANA OD STRANE Merck Sharp & Dohme (MSD).

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Lečenje komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija" >>

Počni rešavanje testa "Lečenje komplikovanih intraabdominalnih i urinarnih infekcija" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>