Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"LEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA IZAZVANIH
BAKTERIJAMA I GLJIVICAMA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“LEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJAMA I GLJIVICAMA” su:

  1. Upoznati učesnike sa mehanizmima nastanka invazivnih gljivičnih i bakterijskih infekcija u abdomenu.;
  2. Upoznati učesnike sa spektrom dejstva i izborom antimikotika i antibiotika koji se koriste za lečenje invazivnih gljivičnih odnosno bakterijskih infekcija;
  3. Upoznati učesnike sa značajem brze dijagnostike invazivnih gljivičnih infekcija;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama i neželjenim dejstvima antimikotika i antibiotika koji se koriste za lečenje invazivnih gljivičnih i bakterijskih infekcija;
  5. Upoznati učesnike sa doziranjem i načinom primene pojedinih vrsta antimikotika i antibiotika.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da racionalno primenjuju antimikotike i antibiotike u lečenju invazivnih gljivičnih odnosno bakterijskih infekcija;
  2. Naučiće o farmakokinetici i interakcijama antimikotika i antibiotika;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva antimikotika i antibiotika koji se koriste za intraabdominalne infekcije;
  4. Naučiće najvažnije interakcije antimikotika i antibiotika sa drugim lekovima;
  5. Naučiće da pravilno doziraju antimikotike i antibiotike.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja tri pacijenta, od kojih su dva u imunosupresiji zbog tekuće primene citostatske terapije. Kod jednog pacijenta se razvija apendicitis sa perforacijom i lokalnim peritonitisom, kod drugog sistemska kandidijaza, a kod trećeg gastrointestinalna aspergiloza. Pacijent sa apendicitisom je posle operacije lečen i izlečen ertapenemom. Sistemska infekcija kandidom je prvo dijagnostikovana primenom mananskog testa i testa na antitela protiv manana, a zatim je pacijent uspešno lečen kaspofunginom u prvoj liniji, jer je prethodno razvio neutropeniju. Kod trećeg pacijenta, prvo je dijagnostikovana aspergiloza cekuma kolonoskopijom, direktnim mikroskopskim preparatom i galaktomananskim testom, a zatim je inicijalno pacijent lečen vorikonazolom. Međutim, zbog vorikonazola je došlo do produženja QT-intervala, pa je prekinuta njegova dalja primena, i uveden kaspofungin. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena antimikotika i antibiotika, a od lekova se analiziraju najviše flukonazol, amfotericin B, kaspofungin, vorikonazol i ertapenem.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara specijaliste hematologije, infektologije, gastroenterologije, onkologije i hirurgije, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju sistemske gljivične i bakterijske infekcije, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-1979/2014-01 od 19.5.2014. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "LEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJAMA I GLJIVICAMA" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "LEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJAMA I GLJIVICAMA" će od 25. maja 2014. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “LEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJAMA I GLJIVICAMA” je akreditovan do 19.5.2015. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "LEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJAMA I GLJIVICAMA" su LEKARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Lečenje sistemskih infekcija izazvanih bakterijama i gljivicama" >>

Počni rešavanje testa "Lečenje sistemskih infekcija izazvanih bakterijama i gljivicama" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>