Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"PRIMENA METOTREKSATA
U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“PRIMENA METOTREKSATA U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA” su:

  1. Upoznati učesnike sa mestom metotreksata i drugih lekova u lečenju reumatoidnog artritisa;
  2. Upoznati učesnike sa klinički najvažnijim neželjenim dejstvima metotreksata i drugih lekova kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom;
  3. Upoznati učesnike sa klinički značajnim interakcijama metotreksata i drugih lekova;
  4. Upoznati učesnike sa farmakokinetikom metotreksata;
  5. Upoznati učesnike sa doziranjem i načinima primene metotreksata i drugih lekova za reumatoidni artritis.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da racionalno primenjuju metotreksat u lečenju reumatoidnog artritisa;
  2. Naučiće o farmakokinetici metotreksata i drugih lekova za reumatoidni artritis;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva metotreksata i drugih lekova za reumatoidni artritis;
  4. Naučiće najvažnije interakcije metotreksata sa drugim lekovima;
  5. Naučiće da pravilno doziraju i primenjuju metotreksat.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijentkinje stare šezdeset godina koja je obolela od reumatoidnog artritisa. Pacijentkinja odlazi kod izabranog lekara, koji je šalje reumatologu. Reumatolog postavlja dijagnozu koristeći novije testove kakav je merenje cikličnog citrulinskog peptida u serumu. Pacijentkinji reumatolog prvo propisuje kombinaciju sulfosalazina, hidroksihlorokina i metotreksata, pri čemu je metotreksat u obliku za oralnu primenu. Pacijentkinja dobija neke gastrointestinalne neželjene efekte metotreksata i kožne manifestacije neželjenih dejstava sulfasalazina. Takođe je odgovor na propisanu terapiju bio suboptimalan. Reumatolog potom menja oralni oblik metotreksata sa parenteralnom formom za potkožnu primenu. Odgovor pacijentkinje na novu kombinaciju je bio znatno bolji, pa pacijentkinja nastavlja sa istom terapijom. U toku lečenja razvija se oštećenje jetre sa porastom aminotransferaza u serumu, koje reumatolog rešava pauziranjem u primeni metotreksata. Posle nekoliko meseci pacijentkinja je zbog zamene preparata unela preveliku dozu metotreksata, što je rešeno primenom kalcijum folinata, specifičnog antidota. U kasnijem toku lečenja obrađene su interakcije metotreksata sa antibioticima, koje je pacijentkinja morala da prima zbog respiratorne infekcije. Objašnjen je i postupak sa pacijentkinjom kada je došlo do neutropenije. Na kraju paijentkinja prelazi na bilošku terapiju u kombinaciji sa metotreksatom, pa su obrađena neželjena dejstva i interakcije etarnecepta i metotreksata.

Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena metotreksata kod reumatoidnog artritisa, a od lekova se analiziraju najviše metotreksat, sulfasalazin, hidroksihlorokin, etarnecept, kotrimoksazol i filgrastim.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara specijaliste reumatologije, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje primaju metotreksat, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-4068/2013-01 od 15.11.2013. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA METOTREKSATA U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA" je akreditovan i dodeljeno mu je 9 bodova. 

Elektronski test "PRIMENA METOTREKSATA U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA" će od petka, 29. novembra 2013. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA METOTREKSATA U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA” je akreditovan do 15.11.2014. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA METOTREKSATA U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA" su LEKARII.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Primena metotreksata u lečenju reumatoidnog artritisa" >>

Počni rešavanje testa "Primena metotreksata u lečenju reumatoidnog artritisa" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>