Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA” su:

  1. Upoznati učesnike sa procenom kardiovaskularnog rizika kod zdravih osoba;
  2. Upoznati učesnike sa grupama i mehanizmom dejstva hipolipemika;
  3. Upoznati učesnike sa najvažnijim neželjenim dejstvima hipolipemika;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama sa drugim lekovima;
  5. Upoznati učesnike sa doziranjem i načinom primene hipolipemika.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da procenjuju kardiovaskularni rizik kod zdravih osoba;
  2. Naučiće podelu i mehanizam dejstva hipolipemika;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva hipolipemika;
  4. Naučiće najvažnije interakcije hipolipemika;
  5. Naučiće da pravilno doziraju hipolipemike.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja starije ženske osobe koja ima povišene vrednosti serumskog holesterola i triglicerida, a nema još tegobe ni kardiovaskularna oboljenja. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora preventivne mere ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora.
Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu su obrađeni i hiperholesterolemija i hipertrigliceridemija, a od lekova se analiziraju gemfibrozil, holestiramin, atorvastatin, ezetimib, nikotinska kiselina, amlodipin, azitromicin i glukozamin.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakse, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju povišene serumske lipide, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta .
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-562/2013-01 od 1.3.2013. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA" će od petka, 8. marta 2013. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA” je akreditovan do 1.3.2014. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMARNA PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA" su LEKARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Primarna prevencija kardiovaskularnih oboljenja" >>

Počni rešavanje testa "Primarna prevencija kardiovaskularnih oboljenja" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>