Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI"

Koji su edukativni ciljevi programa?” su:

  1. Upoznati polaznike sa raspoloživim neinvazivnim prenatalnim testovima za otkrivanje aneuploidija i mikrodelecija kod fetusa;
  2. Upoznati polaznike sa indikacijama za primenu neinvazivnih prenatalnih testova;
  3. Ukazati na tačnost neinvazivnih prenatalnih testova i posledice njihove primene;
  4. Upoznati polaznike sa raspoloživim testovima na mutacije gena povezane sa pojavom određenih karcinoma (BRCA 1 i 2 i drugi);
  5. Upoznati polaznike sa indikacijama za primenu testova na mutacije gena povezanih sa karcinomima i sa preventivnim merama koje se preduzimaju u slučaju pozitivnog rezultata.

Koja znanja će steći učesnici?

  1. Naučiće principe raspoloživih neinvazivnih prenatalnih testova za otkrivanje aneuploidija i mikrodelecija kod fetusa;
  2. Naučiće indikacije za primenu neinvazivnih prenatalnih testova;
  3. Upoznaće tačnost neinvazivnih prenatalnih testova i posledice njihove primene;
  4. Naučiće principe raspoloživih testova na mutacije gena povezane sa pojavom određenih karcinoma (BRCA 1 i 2 i drugi);
  5. Naučiće indikacije za primenu testova na mutacije gena povezanih sa karcinomima, kao i preventivne mere koje se preduzimaju u slučaju pozitivnog rezultata.


slika
Test je urađen kao analiza dva slučaja: (1) trudnica starija od 35 godina, prva trudnoća, koja treba da se izloži skriningu hromozomskih aberacija (aneuploidija i mikrodelecija) kod fetusa neinvazivnim prenatalnim testovima, i (2) pacijentkinja stara 42 godine, nedavno operisana zbog karcinoma dojke kvadrantektomijom i biopsijom sentinelnih limfnih čvorova, koja treba da se odluči da se podvrgne testovima na mutacije tumor supresorskih gena, povezanih sa povećanim rizikom od novog karcinoma dojke, karcinoma jajovoda, ovarijuma, uterusa, pankreasa i nekih drugih organa. Kroz prvi slučaj polaznici testa se kroz pitanja, tačne odgovore i objašnjenja upoznaju prvo sa raspoloživim neinvazivnim prenatalnim testovima na anuploidije i mikrodelecije, koji se rade na osnovu fetalne DNK izolovane iz krvi majke. Objašnjen je princip funkcionisanja testa, njegova senzitivnost i specifičnost, kao i karakteristike najvažnijih aneuploidija (Daunov sindrom, Klinefelterov sindrom, Tarnerov sindrom, Edvardsov sindrom, Patau sindrom, Jakobsov sindrom, sindrom trostrukog H) i mikrodelecija (sindrom mačijeg plača, Prader-Vili sindrom, Angelmanov sindrom i dr.). U drugom slučaju polaznici se kroz pitanja, tačne odgovore i objašnjenja upoznaju prvo sa genetskim testovima na mutacije najvažnijih supresorskih gena, i sa prognostičkim značajem otkrivenih mutacija: BRCA1, BRCA2, TP53, PALB2, CDH1, PTEN, CHEK2, ATM, STK-11, NF1, NBN. Za svaku od navedenih mutacija u testu se polaznici upoznaju sa vrstama karcinoma za koje predisponiraju nosioca, kao i sa preventivnim merama koje se preduzimaju kako bi se izbegla pojava karcinoma ili karcinom rano otkrio u fazi u kojoj je moguće izlečenje.

Od momenta postavljanja svakog od slučajeva, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog preventivnog postupka ili savetovanja pacijenta, kao i u pogledu neželjenih posledica testiranja, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa trudnicama čiji rizik od nastanka hromozomskih aberacija kod ploda je povećan, kao i sa pacijentkinjama koje mogu biti nosilac mutacija tumor-supresorskih gena, tako da će test povećati praktične radne kompetencije učesnika.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" je akreditovan i dodeljeno mu je 5 bodova. 

Elektronski test "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI” je akreditovan do 21.08.2019. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA GENETSKIH TESTOVA U KLINIČKOJ PRAKSI" su LEKARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa
"Primena genetskih testova u kliničkoj praksi" >>

Počni rešavanje testa
"Primena genetskih testova u kliničkoj praksi" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>