Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA” su:

  1. Upoznati učesnike sa mehanizmima nastanka interakcija kardiovaskularnih lekova;
  2. Upoznati učesnike sa najvažnijim neželjenim dejstvima kardiovaskularnih lekova;
  3. Upoznati učesnike sa značajem adekvatnog izbora kardiovaskularnih lekova;
  4. Upoznati učesnike sa metodama prevencije nepoželjnih interakcija i neželjenih dejstava;
  5. Upoznati učesnike sa doziranjem i načinom primene pojedinih kardiovaskularnih lekova.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće mehanizme nastanka interakcija kardiovaskularnih lekova;
  2. Naučiće o farmakokinetici i farmakodinamici kardiovaskularnih lekova;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva kardiovaskularnih lekova;
  4. Naučiće najvažnije metode prevencije nepoželjnih interakcija kardiovaskularnih lekova;
  5. Naučiće da pravilno doziraju kardiovaskularne lekove.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenta koji je posle preležanog infarkta miokarda dobio terapiju sa beta blokatorom, ACE inhibitorom, trimetazidinom, acetilsalicilnom kiselinom i statinom. Pošto se prvouvedeni statin, pravastatin, pokazao neefikasnim, pacijentu je umesto njega propisan potentni rosuvastatin. Kada se pojavila i hipertrigliceridemija, u terapiju je dodat fenofibrat. U početku je pacijent zbog manjeg kognitivnog deficita primao vinpocetin, ali kada je došlo do produžetka QT – intervala, vinpocetin je zamenjen ekstraktom biljke ginko biloba. Kada je pacijent kasnije dobio pneumoniju, ona je lečena klaritromicinom, pa su razmatrane moguće interakcije kardiovaskularnih lekova sa makrolidima. Potom je pacijent dobio akutni holecistitis, zbog čega je operisan. Razmatrane su interakcije kardiovaskularnih lkeova sa anesteticima i antibioticima. Na kraju, stanje pacijenta se iskomplikovalo pojavom alkoholnog apstinencijalnog sindroma, koji je lečen velikim dozama diazepama. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena beta blokatora nebivolola, ACE inhbitora fosinoprila, antianginoznog leka trimetazidina, aspirina u antiagregacionim dozama,vinpocetina, ekstrakta biljke ginko bioba, rosuvastatina, fenofibrata koji smanjuje nivo triglicerida, antibiotika ertapenema, opštih anestetika sevoflurana i propofola, diazepama i vitamina B1.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakse, hirurga, anesteziologa i psihijatra.

Pitanja ukupno ima 46. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA" je akreditovan i dodeljeno mu je 5bodova. 

Elektronski test "INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA" će od 20. marta 2018. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA” je akreditovan do 5.3.2019. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "INTERAKCIJE I NEŽELJENA DEJSTVA KARDIOVASKULARNIH LEKOVA" su LEKARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Interakcije i neželjena dejstva kardiovaskularnih lekova" >>

Počni rešavanje testa "Interakcije i neželjena dejstva kardiovaskularnih lekova" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>