Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"NEGA RANE"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa: “NEGA RANE” su:

  1. Upoznavanje sa patofiziologijom zarastanja rane;
  2. Upoznavanje sa faktorima koji utiču na proces zarastanja rane;
  3. Upoznavanje sa principima hirurške obrade rane i šavnim materijalom;
  4. Upoznavanje za vrstama zavojnog materijala i njihovom praktičnom primenom;
  5. Upoznavanje sa principima lečenja hroničnih ulkusa.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Poznavaće patofiziologiju procesa zarastanja rane;
  2. Poznavaće lekove kojima se može pospešiti ili usporiti zarastanje rane;
  3. Poznavaće osnovne principe hirurške obrade raneе;
  4. Poznavaće savremene zavojne materijale i njihovu upotrebu;
  5. Poznavaće principe lečenja hroničnih ulkusa.

Test ima 5 tematskih celina:

Celina 1 - Patofiziologija zarastanja rane. Patofiziološki procesi tokom zarastanja rane: koagulacija, inflamacija, fibroplazija i remodeliranje. Citokini koji utiču na zarastanje rane. Sastav i metabolizam ekstraćelijskog matriksa. Kontrakcija rane. Epitelizacija – mehanizam, kontrolni faktori, faktori koji doprinose ili ometaju epitelizaciju.

Celina 2 - Faktori koji utiču na zarastanje rane. Značaj optimalne ishrane za zarastanje rane. Mehanizam dejstva vitamina C i njegova uloga u zarastanju rane. Mehanizam dejstva preparata gvožđa, magnezijuma, kalcijuma i arginina, i njihova uloga u procesu zarastanja rane. Uticaj antikoagulantnih, antiagregacionih i imunosupresivnih lekova, hormona i citostatika na zarastanje rane. Profilaktička i terapijska primena antibiotika.

Celina 3 - Hirurška obrada rane. Primarno hirurško zatvaranje (ušivanje) rane ("per primam intentionem"). Vrste šavnog materijala. Odloženo hirurško zatvaranje rane ("per secundam intentionem"). Spontano zatvaranje rane, bez šavova. Vrste antiseptika koje se mogu koristiti za ispiranje rane, mehanizam dejstva i neželjeni efekti. Debridman. Aseptična tehnika rada sa ranom.

Celina 4 - Vrste zavojnog materijala. Alginati i hidrokoloidi. Zavoji protiv neprijatnih mirisa (sa aktivnim ugljem). Poliuretanske pene. Hidrogelovi. Zavojni materijali koji se ne lepe za ranu (silikonski ili poliamidni zavoji). Samolepivi filmovi koji propuštaju vodenu paru. Metode za smanjenje prekomernih granulacija. Vrste pamučnih i celuloznih gaza i zavoja.

Celina 5 - Klinički problem – slučaj dijabetičara sa ulkusom stopala. Prikaz slučaja bolesnika sa inficiranom ranom na stopalu, koji se leči od dijabetesa. Kandidati koji rešavaju test treba da utvrde uzročno-posledičnu vezu između dijabetesa, ponašanja bolesnika i rane, i pronađu najracionalniju metodologiju nege rane u takvoj situaciji. Takođe, treba za naprave racionalan izbor zavojnog materijala.

Cilj testa

Cilj testa je unapređenje znanja i veština lekara, farmaceuta i stomatologa potrebnih za racionalnu primenu antikoagulantnih lekova. Vreme potrebno za čitanje edukativnog materijala i rešavanje testa je oko 5 sati.

Test sadrži 50 pitanja, sa više ponuđenih odgovora. Tačan je samo jedan od ponuđenih odgovora. Učesnik edukacije se prvo prijavljuje za rešavanje testa na veb stranici MEDRATA, unoseći svoje podatke. Potom mora da otvori dokument sa edukativnim tekstom o nezi rane (obima oko 10 stranica formata A4) i da ga pročita, a zatim pristupa rešavanju testa. Test se priznaje kao rešen ako učesnik ima najmanje 30 tačnih odgovora (60%). Posle rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni anketu u kojoj može da oceni kvalitet edukacije.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-1685/2011-02 od 17.5.2011. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test „NEGA RANE“ je akreditovan i dodeljeno mu je 5 bodova. 

Elektronski test "NEGA RANE" će od petka, petka, 3. juna 2011. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “NEGA RANE” je akreditovan do 17.5.2012. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "NEGA RANE " su MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI.

ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ)
Адреса: Кнеза Милоша 3А, Крагујевац
Контакт: тел. 034/368-007, факс 034/368-007, моб. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Интернет адреса: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Nega rane" >>

Počni rešavanje testa "Nega rane" >>