Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI"

Edukativni ciljevi programa su:

  1. Upoznati polaznike sa novom klasifikacijom hipertenzije i preciznim indikacijama za uvođenje antihipertenziva;
  2. Upoznati polaznike sa principima primene antihipertenziva (izbor i redosled uvođenja u terapiju);
  3. Ukazati na najvažnija neželjena dejstva antihipertenziva;
  4. Upoznati polaznike sa najvažnijim interakcijama antihipertenziva sa drugim lekovima i međusobno;
  5. Upoznati polaznike sa principima doziranja i značajnim elementima farmakokinetike antihipertenziva.

Koja znanja će steći učesnici?

  1. Naučiće novu klasifikaciju hipertenzije i indikacije za primenu dopunske dijagnostike, kao i primenu farmakološke terapije;
  2. Naučiće principe primene antihipertenziva (izbor i redosled uvođenja u terapiju);
  3. Upoznaće najvažnija neželjena dejstva antihipertenziva;
  4. Naučiće najvažnije interakcije antihipertenziva sa drugim lekovima i međusobno;
  5. Naučiće principe doziranja i značajne elemente farmakokinetike antihipertenziva.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenta koji počev od postavljanja dijagnoze hipertenzije, zatim kroz terapiju i njene komplikacije, i pojavu novih oboljenja prolazi kroz niz situacija u kojima je potrebno doneti adekvatnu odluku oko izbora leka, promene postojeće terapije, izbora doze ili procene postojanja značajnog neželjenog dejstva antihipertenziva ili njihove interakcije sa drugim lekovima, odnosno međusobno. Posebno su obrađeni postavljanje dijagnoze hipertenzije, indikacije za upotrebu antihipertenziva, redosled uvođenja antihipertenziva u terapiju, vrste antihipertenziva, interakcije antihipertenziva sa opioidnim antitusicima, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, i benzodiazepinima, kao i neželjeni efekti diuretika u pogledu nastanka hipokalijemije i hiperlipidemije. Posebna pažnja je posvećena kombinovanju antihipertenziva, i naglašeno je da treba kombinovati lekove iz grupa sa različitim mehanizmom dejstva, a da je kontraindikovano kombinovanje ACE inhibitora i blokatora receptora za aldosteron ili inhibitora renina. Ukazano je na najbolji izbor oralne terapije hipertenzivnog hitnog stanja u vanbolničkim uslovima, kao i na opasnosti od prebrzog sniženja krvnog pritiska vazodilatatorima sa naglom apsorpcijom iz gastrointestinalnog trakta. Navedena su ograničenja upotrebe antihipertenziva sa centralnim dejstvom (metildopa i klonidin), i posebno je obrađeno lečenje feohromocitoma sa medikamentoznom pripremom za hiruršku intervenciju.

Od momenta postavljanja slučaja, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog leka ili savetovanja pacijenta, kao i u pogledu neželjenih dejstava lekova, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara i farmaceuta iz primarne zdravstvene zaštite, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa pacijentima, tako da će test povećati praktične radne kompetencije učesnika.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-449/2019-01od 04.03.2019. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" će biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI” je akreditovan do 4.3.2020. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "TERAPIJA HIPERTENZIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" su LEKARI i FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa
"Terapija hipertenzije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" >>

Počni rešavanje testa
"Terapija hipertenzije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>