Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA” su:

  1. Upoznati polaznike sa raspoloživim ehinokandinima aktivnim protiv vrsta Candida-e;
  2. Upoznati polaznike sa mehanizmom dejstva i indikacijama ehinokandina u lečenju i prevenciji invazivne kandidijaze;
  3. Upoznati polaznike sa farmakokinetikom i doziranjem mikafungina, kaspofungina i anidulafungina;
  4. Upoznati polaznike sa rezultatima najznačajnijih kliničkih studija u kojima su ehinokandini upoređeni sa drugim lekovima za invazivnu kandidijazu;
  5. Upoznati polaznike sa neželjenim dejstvima i interakcijama ehinokandina.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Poznavanje preporuka vodiča dobre prakse za lečenje i prevenciju invazivne kandidijaze kod neutropeničnih i ne-neutropeničnih bolesnika pomoću ehinokandina;
  2. Poznavanje mehanizma dejstva, indikacija i doziranja mikafungina, anidulafungina i kaspofungina;
  3. Poznavanje interakcija i mogućnosti kombinovane terapije invazivne kandidijaze;
  4. Poznavanje principa lečenja gljivične infekcije abdomena posle hirurške intervencije;
  5. Poznavanje neželjenih dejstava ehinokandina i principa laboratorijskog monitoringa.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja nekoliko pacijenata (tri odrasle osobe i novorođenče) koji su pod rizikom ili su dobili invazivnu kandidijazu, a zatim su lečeni ehinokandinima ili drugim antigljivičnim lekovima. Prvi pacijent je muškarac sa akutnom mijeloidnom leukemijom, koji je posle indukcione terapije dobio tešku neutropeniju, pa je primenjena profilaksa sa ehinokandinom. Drugi pacijent je starija ženska osoba koja je operisana zbog karcinoma sigme, a u postoperativnom toku dobija pneumoniju i kandidemiju. Treći pacijent je operisan zbog inkarcerirane femoralne hernije sa nekrozom i perforacijom zida creva; u postoperativnom toku on dobija prvo empirijsku terapiju širokospektralnim antibioticima i flukonazolom, da bi se posle zbog izostanka terapijskog odgovora prešlo na ehinokandin kaspofungin, i u trećem aktu na kombinovanu terapiju kaspofunginom i amfotericinom B. Poslednji pacijent opisan u testu je novorođenče kod koga je u hemokulturi nađena Candida albicans, pa je lečeno odmah mikafunginom, koji jedini od ehinokandina ima odobreni dozni režim za decu mlađu od 4 meseca.

Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena ehinokandina (kaspofungina, mikafungina i anidulafungina), flukonazola, amfotericina B, vorikonazola, posakonazola i flucitozina. Za svaki od lekova obrađene su posebno indikacije, mehanizam dejstva, obavezni monitoring, interakcije sa drugim lekovima i neželjena dejstva, kao i najvažniji farmakokinetski aspekti. Posebno su obrađene deeskalaciona i eskalaciona antigljivična terapija, kao i struktura, sastav i način lečenja biofilma na centralnom venskom kateteru. Naglašen je značaj što ranije dijagnoze i primene terapije ehinokandinima za smanjenje mortaliteta.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakse, hematologa, anesteziologa i pedijatra.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA" će od 20. marta 2018. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA” je akreditovan do 5.3.2019. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "KLINIČKA PRIMENA EHINOKANDINA" su LEKARI i FARMACEUTI.

OVA EDUKACIJA JE PODRŽANA OD STRANE PREDSTAVNIŠTVA ASTELLAS PHARMA, BEOGRAD.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Klinička primena ehinokandina" >>

Počni rešavanje testa "Klinička primena ehinokandina" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>