Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"KLINIČKA PRIMENA ERTAPENEMA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa: “KLINIČKA PRIMENA ERTAPENEMA” su:

  1. Upoznati učesnike sa mehanizmom dejstva ertapenema;
  2. Upoznati učesnike sa farmakokinetikom ertapenema;
  3. Upoznati učesnike sa najvažnijim neželjenim dejstvima ertapenema;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama ertapenema sa drugim lekovima;
  5. Upoznati učesnike sa indikacijama, doziranjem i načinom primene ertapenema.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da racionalno primenjuju ertapenem u lečenju infekcija;
  2. Naučiće o farmakokinetici ertapenema;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva ertapenema;
  4. Naučiće najvažnije interakcije ertapenema;
  5. Naučiće da pravilno doziraju ertapenem.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenta u šestoj deceniji života koji već dvadeset godina ima dijabetes tip 2. Zbog polineuropatije i mikrovaskulopatije došlo je do pojave ulkusa na stopalima, koji zahtevaju lokalnu, a usled povremenog nastanka infekcije i sistemsku terapiju. Takođe je imao vanbolničku pneumoniju koja je zahtevala parenteralnu terapiju. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena primena antibiotika, antiseptika i zavojnog materijala u lečenju dijabetesnog stopala i vanbolničke pneumonije, a od lekova se analiziraju najviše ertapenem, zatim klaritromicin, levofloksacin, cefalosporini treće generacije kao i lekovi sa kojima antibiotici mogu stupiti u interakcije: oralni antidijabetici.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta interniste i lekara opšte prakse, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju dijabetesno stopalo ili vanbolničku pneumoniju, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-1464/2012-01 od 17.5.2012. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "KLINIČKA PRIMENA ERTAPENEMA" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "KLINIČKA PRIMENA ERTAPENEMA" će od petka, 1. juna 2012. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “KLINIČKA PRIMENA ERTAPENEMA” je akreditovan do 17.5.2013. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "KLINIČKA PRIMENA ERTAPENEMA " su LEKARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Klinička primena ertapenema" >>

Počni rešavanje testa "Klinička primena ertapenema" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>