Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"KLINIČKA PRIMENA DIURETIKA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa: “KLINIČKA PRIMENA DIURETIKA” su:

  1. Upoznati učesnike sa mehanizmima dejstva pojedinih vrsta diuretika;
  2. Upoznati učesnike sa farmakokinetikom pojedinih vrsta diuretika;
  3. Upoznati učesnike sa najvažnijim neželjenim dejstvima pojedinih vrsta diuretika;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama pojedinih vrsta diuretika;
  5. Upoznati učesnike sa indikacijama, doziranjem i načinom primene pojedinih vrsta diuretika.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da racionalno primenjuju diuretike u lečenju srčane insuficijencije;
  2. Naučiće o farmakokinetici diuretika;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva diuretika;
  4. Naučiće najvažnije interakcije diuretika;
  5. Naučiće da pravilno doziraju diuretike.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenta u sedmoj deceniji života koji ima kompenzovanu srčanu insuficijenciju. U početku pacijent prima kombinaciju ACE inhibitora i tiazidnog diuretika, ali uskoro zbog hiperglikemije kao neželjenog dejstva tiazida, prelazi na kombinaciju enalaprila i indapamida. Zbog bolje komplijanse, pacijentu je propisana fiksna kombinacija ova dva leka. Kada je pacijent dobio pneumoniju, propisan mu je klaritromicin, pa su u testu objašnjene interakcije ovog antibiotika sa diureticima. Kada pacijent uzme antihistaminik radi prevencije kinetoza, dolazi do napada akutnog glaukoma, koji se zatim leči infuzijama 20%-tnog manitola. Kao neželjeno dejstvo manitola nastaje plućni edem koji se zatim leči primenom diuretika Henleove petlje. Na kraju, pacijent umire zbog zastoja srca izazvanog midazolamom, na terenu hipokalcemije koju je prouzrokovala prethodna primena furosemida. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena klinička primena diuretika, a od lekova se analiziraju najviše hirohlortiazid, zatim politiazid, indapamid, spironolakton, manitol i furosemid kao i lekovi sa kojima diuretici mogu stupiti u interakcije: enalapril, midazolam, klaritromicin i vinpocetin.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakse, farmaceuta i farmaceutskog tehničara, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju srčanu insuficijenciju i akutni glaukom, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2848/2013-01 od 16.08.2013. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "KLINIČKA PRIMENA DIURETIKA" je akreditovan i dodeljeno mu je 9 bodova. 

Elektronski test "KLINIČKA PRIMENA DIURETIKA" će od petka, 30. avgusta 2013. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “KLINIČKA PRIMENA DIURETIKA” je akreditovan do 15.08.2014. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "KLINIČKA PRIMENA DIURETIKA" su FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Klinička primena diuretika" >>

Počni rešavanje testa "Klinička primena diuretika" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>