Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"KLINIČKA PRIMENA ANTIPSIHOTIKA"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa: “KLINIČKA PRIMENA ANTIPSIHOTIKA” su:

  1. Upoznati učesnike sa principima kliničke primene antipsihotika;
  2. Upoznati učesnike sa grupama i mehanizmom dejstva antipsihotika;
  3. Upoznati učesnike sa najvažnijim neželjenim dejstvima antipsihotika;
  4. Upoznati učesnike sa najvažnijim interakcijama antipsiotika sa drugim lekovima;
  5. Upoznati učesnike sa doziranjem i načinom primene antipsihotika.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da racionalno primenjuju antipsihotike;
  2. Naučiće podelu i mehanizam dejstva antipsihotika;
  3. Naučiće najvažnija neželjena dejstva antipsihotika;
  4. Naučiće najvažnije interakcije antipsihotika;
  5. Naučiće da pravilno doziraju antipsihotike.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja mlađe muške osobe koja je u svojim dvadesetim godinama dobila prvi atak šizofrenije. Od momenta postavljanja dijagnoze, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora neke preventivne mere ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

U testu je obrađena primena antipsihotika u lečenju šizofrenije, a od lekova se analiziraju olanzapin, kvetiapin, haloperidol, klozapin, risperidon, tioridazin, flufenazin, kao i lekovi sa kojima antipsihotici stupaju u interakcije: benzodiazepini, skopolamin butilbromid, makrolidni antibiotici, amoksicilin, neostigmin, metamizol i ibuprofen.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta psihijatara i lekara opšte prakse, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju šizofreniju, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika. Ukupno test traje oko 6 časova.

slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-321/2012-01 od 1.3.2012. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "KLINIČKA PRIMENA ANTIPSIHOTIKA" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "KLINIČKA PRIMENA ANTIPSIHOTIKA" će od petka, 2. marta 2012. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “KLINIČKA PRIMENA ANTIPSIHOTIKA” je akreditovan do 1.3.2013. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "KLINIČKA PRIMENA ANTIPSIHOTIKA " su LEKARI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Klinička primena antipsihotika" >>

Počni rešavanje testa "Klinička primena antipsihotika" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>