Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"ANTIKOAGULANTNI LEKOVI"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa “ANTIKOAGULANTNI LEKOVI” su:

 1. Ovladati osnovnim principima racionalne primene antikoagulantnih lekova;
 2. Ukazati polaznicima na najčešće neželjene događaje prilikom primene antikoagulantnih lekova;
 3. Upoznati polaznike sa tehnikom  doziranja i monitoringa antikoagulantnih lekova;
 4. Upoznati polaznike sa mehanizmom dejstva antikoagulantnih lekova;
 5. Za najčešće primenjivane antikoagulantne lekove naučiti najvažnije interakcije sa drugim lekovima i hranom.

Znanja koja će steći učesnici su:

 1. Poznavanje indikacija za primenu antikoagulantnih lekova;
 2. Poznavanje mogućih neželjenih događaja pri primeni antikoagulantnih lekova;
 3. Poznavanje najčešćih interakcija;
 4. Poznavanje mehanizma dejstva antikoagulantnih lekova;
 5. Poznavanje farmakokinetike antikoagulantnih lekova.

Veštine koja će steći učesnici su:

 1. Veštinu izbora odgovarajućeg antikoagulansa za određenu indikaciju;
 2. Veštinu izbegavanja opasnih interakcija;
 3. Veštinu bezbednog doziranja antikoagulantnih lekova;
 4. Veštinu izbora odgovarajućeg testa za monitoring efekata antikoagulantnih lekova;
 5. Veštinu tumačenja rezultata testova koagulacije.

Cilj testa je unapređenje znanja i veština lekara, farmaceuta i stomatologa potrebnih za racionalnu primenu antikoagulantnih lekova. Vreme potrebno za čitanje edukativnog materijala i rešavanje testa je oko 5 sati.

Test sadrži 50 pitanja, sa više ponuđenih odgovora. Tačan je samo jedan od ponuđenih odgovora. Učesnik edukacije se prvo prijavljuje za rešavanje testana veb stranici MEDRATA, unoseći svoje podatke. Potom mora da otvori dokument sa edukativnim tekstom o antikoagulantnim lekovima (obima oko 10 stranica formata A4) i da ga pročita, a zatim pristuparešavanju testa. Test se priznaje kao rešen ako učesnik ima najmanje 30 tačnih odgovora (60%). Posle rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni anketu u kojoj može da oceni kvalitet edukacije.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković,redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-3144/2010-02 od 1.9.2010. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test „ANTIKOAGULANTNI LEKOVI “ je akreditovan i dodeljeno mu je 12 bodova. 

Elektronski test "ANTIKOAGULANTNI LEKOVI " će od srede, 8. septembra 2010. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "ANTIKOAGULANTNI LEKOVI" su FARMACEUTI, LEKARI I STOMATOLOZI..

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa:Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt: tel.034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa "Antikoagulantni lekovi" >>

Počni rešavanje testa "Antikoagulantni lekovi" >>