Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI"

Koji su edukativni ciljevi programa?” su:

  1. Upoznati polaznike sa kriterijumima za izbor vrste i načina primene enteralne i parenteralne ishrane;
  2. Upoznati polaznike sa uticajem alkil-glicerola na pacijente koji su na parenteralnoj ishrani;
  3. Upoznati polaznike sa optimalnim početkom enteralne ishrane kod pacijenata posle gastrointestinalnog krvarenja ili posle epizode akutnog pankreatitisa;
  4. Upoznati polaznike sa mikroelementima koji se moraju posebno dodavati kod parenteralne ishrane, sa potrebnim dozama i znacima nedostatka;
  5. Upoznati polaznike sa interakcijama lekova i suplemenata sa preparatima za parenteralnu i enteralnu ishranu.

Koja znanja će steći učesnici?

  1. Naučiće kako da odaberu optimalnu vrstu nutritivne podrške i optimalan put primene;
  2. Naučiće kako da odrede potrebnu dnevnu dozu preparata za parenteralnu i enteralnu ishranu;
  3. Naučiće karakteristike najvažnijih nutritivnih formula za enteralnu i parenteralnu ishranu;
  4. Naučiće kako da zadovolje dnevne potrebe pacijenata na parenteralnoj ishrani za makro i mikro-elementima;
  5. Naučiće koje su najvažnije interakcije preparata za parenteralnu i enteralnu ishranu i lekova ili suplementata, kao i kako da ih izbegavaju.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenta kod koga je iznenada došlo do rupture aneurizme intracerebralne arterije i subarahnoidalnog krvarenja. Aneurizma je trombozirana endovaskularnom procedurom, ali je pacijent ostao u komi izvesno vreme. Pacijentu se potom uključuje enteralna ishrana, pri čemu se objašnjavaju kriterijumi za izbor vrste preparata kao i metode izračunavanja dnevne doze. Posebno su obrađeni preparati za enteralnu ishranu koji se daju kod pacijenata sa povišenom glikemijom. Potom je pacijentu dat suplement koji sadrži alkil glicerole, pa su kroz ptanja obrađene moguće interakcije pomenutih supstanci sa preparatima za enteralnu ishranu. Nekoliko pitanja se bavi lečenjem sindroma bolnog grla posle odstranjenja endotrahealnog tubusa (što se javilo kod pacijenta iz prikaza posle buđenja iz kome), sa posebnim naglaskom na primeni benzidamina.

U narednom delu test je posvećen neželjenim dejstvima nesteroidnih antiinflamatornih lekova na gastrointestinalni trakt, posebno nastanku krvarenja, tako da polaznici mogu razumeti koji lekovi iz ove grupe su najbezbedniji u tom pogledu, a koje treba obavezno izbegavati. U narednim delovima testa pažnja je posvećena omega 3 masnim kiselinama i njihovom mestu u parenteralnoj ishrani, kao i neželjenim dejstvima omega 6 masnih kiselina. Pitanje primene pravastatina kod pacijenata posle prekida primene enteralne ili parenteralne ishrane takođe je obrađeno, uključujući interankcije i neželjena dejstva tog leka. Obrađeno je i doziranje mikronutrijenata kod pacijenata na parenteralnoj ishrani, uključujući cink, mangan, bakar i selen. Skrenuta je pažnja da se preparati hemskog gvožđa daleko bolje apsorbuju od neorganskih jedinjenja gvožđa, ali da njihovu primenu treba izbegavati kod teških pacijenata sa sepsom, jer je primećeno da povećavaju smrtnost. Najzad, u testu je objašnjen klinički značaj tzv. "imunonutritivnih" formula, posebno onih koje sadrže glutamin.

Od momenta postavljanja slučaja, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara i farmaceuta, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama kojima je potrebna nutriciona podrška enteralnom ili parenteralnom ishranom, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-2768/2016-01 od 18.8.2016. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI" je akreditovan i dodeljeno mu je 4 boda. 

Elektronski test "PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI" će od 1.9.2018. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI” je akreditovan do 18.8.2017. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA LEKOVA I SUPLEMENATA KOD PACIJENATA NA ENTERALNOJ ILI PARENTERALNOJ ISHRANI" su LEKARI i FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa
"Primena lekova i suplemenata kod pacijenata na enteralnoj ili parenteralnoj ishrani" >>

Počni rešavanje testa
"Primena lekova i suplemenata kod pacijenata na enteralnoj ili parenteralnoj ishrani" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>