Vi se nalazite na: www.medrat.edu.rs/Latinica/Test  
 

 

Elektronski test
"PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA
U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI"

Edukativni ciljevi programa elektronskog testa:
“PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI” su:

  1. Upoznati učesnike sa principima izbora antibiotika u empirijskoj terapiji najčešćih infekcija koje se sreću u opštoj praksi;
  2. Upoznati učesnike sa doziranjem antibiotika u empirijskoj terapiji;
  3. Upoznati učesnike sa neželjenim dejstvima antibiotika koji se najčešće propisuju u opštoj praksi;
  4. Upoznati učesnike sa interakcijama antibiotika sa drugim lekovima;
  5. Upoznati učesnike sa farmakokinetikom antibiotika koji se najčešće koriste u opštoj praksi.

Znanja koja će steći učesnici su:

  1. Naučiće da izaberu optimalni antibiotik za empirijsku terapiju najčešćih infekcija u opštoj praksi;
  2. Naučiće o doziranju antibiotika, posebno kod pacijenata sa insuficijencijom jetre ili bubrega;
  3. Naučiće o klinički značajnim neželjenim dejstvima antibiotika;
  4. Naučiće o klinički značajnim interakcijama antibiotika sa drugim lekovima;
  5. Naučiće da koriste farmakokinetske parametre pri doziranju antibiotika.


slika
Test je urađen kao analiza slučaja pacijenta koji ima hroničnu opstruktivnu bolest pluća, i koji je prvo dobio akutni bronhitis. Pacijent je lečen prvo makrolidima, a onda i dodatkom cefalosporina treće generacije, da bi došlo do oporavka. Pošto se oporavio od bronhitisa, neko vreme je bio zdrav, a onda je došlo do akutne retencije urina, koja je rešena kateterizacijom. Posle kateterizacije pacijent je dobio urinarnu infekciju, koja je lečena primenom fluorohinolona. Posebno su naglašena neželjena dejstva i interakcije ciprofloksacina. U narednom periodu pacijent je povredio potkolenicu u lovu, zadobivši ubodnu ranu. Kao posledica ubodne rane nastao je celulitis, koji je zatim lečen primenom ertapenema. Obrađena su neželjena dejstva i interakcije ertapenema, kao i značaj infekcije bakterijama koje luče beta-laktamaze proširenog spektra dejstva. Zatim je pacijent dobio vanbolničku pneumoniju, koja je lečena kombinacijom azitromicina i cefalosporina treće generacije. Na kraju testa je obrađen problem stafilokoknog kliconoštva u nosu, sa analizom lokalne primene antibiotika mupirocina, uključujući potencijalna neželjena dejstva i razvoj rezistencije.

Od momenta postavljanja svakog od slučajeva, pa nadalje, svaka od dilema u pogledu izbora nekog terapijskog postupka ili medikamentozne terapije, kao i u pogledu neželjenih dejstava i interakcija sa drugim lekovima, obrađena je kroz posebno pitanje. Svako pitanje ima uvodni deo, koji približava problem učesniku, zatim eksplicitno pitanje dužine do dva reda, pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan, i objašnjenje tačnog odgovora. Kada se test rešava onlajn, učesnik prvo čita uvodni deo, zatim dobija pitanje i ponuđene odgovore, pa tek po izboru odgovora dobija informaciju da li je pogrešio ili ne, uz objašnjenje tačnog odgovora.

Sva pitanja koja se nalaze u testu su obrađena sa aspekta lekara opšte prakce i farmaceuta, kojima je ovaj test i namenjen. Akcenat je stavljen na dileme koje se sreću u praktičnom radu sa osobama koje imaju respiratorne, urinarne ili infekcije kože i mekih tkiva, tako da će test povećati praktične kliničke kompetencije učesnika.

Pitanja ukupno ima 41. Za svako pitanje kandidatu je potrebno 9 minuta, što znači da test ukupno traje 369 minuta. Pre početka testa kandidati dobijaju edukativni materijal koji treba da pročitaju i prouče.
slika


Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i šalje poštom učesniku.

Autor edukativnog teksta i samog testa je prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor farmakologije sa toksikologijom, i kliničke farmacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Na osnovu Odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) br. 153-02-416/2015-01 od 3.3.2015. godine i tabele objavljene na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs), elektronski test "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" je akreditovan i dodeljeno mu je 10 bodova. 

Elektronski test "PPRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" će od 3.3.2015. godine, biti dostupan za rešavanje na ovoj internet strani.

Program kontinuirane edukacije “PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI” je akreditovan do 3.3.2016. godine ovom odlukom  i biće dostupan za proveru znanja u elektronskoj formi na veb stranici MEDRAT-a.

Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa "PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD ODRASLIH OSOBA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI" su LEKARI i FARMACEUTI.

IZVRŠNI ORGANIZATOR
Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)
Adresa: Kneza Miloša 3A, Kragujevac
Kontakt tel. 034/368-007, faks 034/368-007, mob. 064/384-88-99
e-mail: medrat@verat.net
Internet adresa: www.medrat.edu.rs

KONTAKTIRAJTE NAS...>>

Uputstva za rešavanje testa
"Primena antibiotika kod odraslih osoba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" >>

Počni rešavanje testa
"Primena antibiotika kod odraslih osoba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" >>

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa >>