Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Едукација  
 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ®) ће у сарадњи са Агенцијом за образовање Промотер организовати:

ЈЕДНОНЕДЕЉНИ ТРЕНИНГ
ЗА ИЗРАДУ ФАРМАКОЕКОНОМСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ

Златибор, 3-10. март 2018. године
Хотел "Палисад", Златибор, Србија  

 

Тренинг ће бити одржан за групу од 10 полазника, у хотелу "Палисад****", Златибор, Србија, од 3. до 10. марта 2018. године. Предавач и инструктор на овом тренингу ће бити проф. др Слободан Јанковић (ResearchGate CV), примаријус, специјалиста хирургије и клиничке фармакологије, са дугогодишњим професионалним искуством у области израде фармакоекономских анализа, истраживања и фармакоекономских апликација.

Тренинг ће и овог пута бити намењен како полазницима који се први пут срећу са израдама фармакоекономских апликација, тако и напредним полазницима, који су претходно већ похађали основни тренинг у организацији Медрат-а. Настава је степенована по сложености и одвијаће се делом заједно за оба профила полазника, а делом паралелно у две просторије.

После прва два дана наставе који је посвећен принципима израде апликације, инструктор ће радити са сваким од полазника индивидуално на изради фармакоекономске апликације за лек за који полазник жели да анализира, све до комплетирања документа. Полазници су у обавези да са собом на курс понесу лап-топ рачунар са могућношћу успостављања бежичне интернет везе, коју ће обезбедити организатор. Предуслов за похађање тренинга је познавање основа рада са рачунарским програмима Мицрософт Еxцел и Мицрософт Wорд, верзија 2007 или 2010. Званични језик на тренингу је српски, а за полазнике који не говоре српски језик, биће обезбеђене посебне инструкције на енглеском језику. С обзиром на велико интересовање за овај тренинг, у наведеном термину настава ће бити организована за 10 кандидата који се први региструју.

slika

Dear Colleagues,

Serbian Society for Rational Therapy in Medicine in Cooperation with Promoter Edukacija Agency (MEDRAT®) is organising:

ONE WEEK-LONG TRAINING
FOR MAKING PHARMACOECONOMIC APPLICATION

Zlatibor, 3-10 March 2018
Palisad Hotel, Zlatibor

 

 

Training will be held for a group of 10 participants, in the Palisad hotel****, Zlatibor, from 3 to 10 March 2018. Lecturer and instructor in this training will be prof. Dr Slobodan Jankovic (ResearchGate CV), Head Physician, a specialist in surgery and clinical pharmacologist, with years of professional experience in the field of development of pharmacoeconomic analysis, research and pharmacoeconomic applications.

Training will again be made to meet the demands of the beginner participants, who work with the development of pharmacoeconomic applications for the first time, and advanced learners, who have previously attended the basic training in the Medrat's organization. The classes are divided by complexity level and will be conducted partly together for both beginners and advanced participants, and partly in parallel in two rooms.

After the first two days dedicated to the principles of making the application, the instructor will work with each participant individually on the development of pharmacoeconomic applications for the drug for which the participant wishes to analyze, until the completion of the document. Participants are obliged to bring lap-top computer with the possibility of establishing a wireless internet connection, which will be provided by the organizer. Basic knowledge of Microsoft Excel and Microsoft Word, version 2007 or 2010 computer programs is must for attending the training. Official language of training is Serbian, and for participants who do not speak Serbian language, special instructions will be provided in English. Due to the great interest for this training, in the above mentioned period classes will be organized for 10 candidates who register first.


slika


Трајање програма / Duration of program::
Тренинг трајe 6 дана, са укупно 42 сати наставе / Training lasts for 6 days, with 42 hours of instructions.

Предавач / Lecturer:
проф. др Слободан Јанковић – руководилац програма / prof. Dr Slobodan Jankovic – Program Manager

Место одржавања/ Place:
Хотел "Палисад****", Златибор, Србија / Palisad Hotel****, Zlatibor, Serbia

Профил полазника / Participant's profile:
Лекари и фармацеути који су запослени у фармацеутској индустрији као и остале заинтересоване колеге за област фармакоекономија / Doctors and pharmacists who are employed in the pharmaceutical industry and others colleagues

,

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ВЕЗИ ОДРЖАВАЊА ТРЕНИНГА / OTHER INFORMATION ABOUT TRAINING

Позив за учешће Reader

Call for participation Reader
Програм тренинга Reader

Training programReader