Ви се налазите на: www.medrat.edu.rs/Ћирилица/Едукација  
 

 

Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ®) у сарадњи са Агенцијом за образовање Промотер едукација је

организовало:

ЈЕДНОНЕДЕЉНИ ТРЕНИНГ

"ДРУГА ЛЕТЊА ШКОЛА КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ"
30. јун - 8. јул 2018. године
Хотел "Park Lake Side", Охрид, Македонија

 


Друга летња школа (тренинг) је била одржана за групу од 50 полазника, у хотелу "Park Lake Side", Охрид, Македонија, од 30. јуна до 8. јула 2018. године. Предавач и инструктор на овом тренингу је био проф. др Слободан Јанковић (ResearchGate CV), примаријус, специјалиста хирургије и клиничке фармакологије, са дугогодишњим професионалним искуством у наведеној области

.Тренинг је и овог пута био намењен специјализантима, специјалистима, студентима завршних година медицине/фармације који показују посебан интерес и резултате за област клиничка фармакологија, запосленима у фармацеутским компанијама, као и осталим заинтересованим колегама. Полазници су овладити вештинама ефикасне, безбедне и исплативе употребе најважнијих група лекова који се користе у свакодневној клиничкој пракси, у складу са принципима медицине засноване на доказима. На конкретним примерима из праксе, упознаће се са фармакокинетиком и фармакодинамиком лекова, избором лека, начином примене, дозирањем и дужином трајања терапије у зависности од демографских и клиничких карактеристика пацијената, као и најважнијим фармакоеконмским аспектима њихове примене. Посебан акценат са становишта безбедности стављен је на рационалну примену лекова код посебних групација пацијената, клинички значајне интеракције, употребу лекова ван индикационог подручја, као и свекупним етичким и легалним принципима њихове примене. Полазници су били у обавези да са собом на тренинг понесу лап-топ рачунар са могућношћу успостављања бежичне интернет везе, коју ће обезбедити организатор. С обзиром на велико интересовање за овај тренинг, у наведеном термину настава је била организована за кандидате који се први региструју. "Посебна погодност коју је нудила ова школа је била анализа преко 100 случајева стварних пацијената (уз маскирање њихових личних података) које је дијагностиковао и лечио клинички фармаколог у болничким и амбулантним условима!"

 


Serbian Society for Rational Therapy in Medicine, Republic of Serbia (MEDRAT®) together with the Education agency Promoter edukacija

organizes:

ONE-WEEK TRAINING

"SECOND SUMMER SCHOOL IN CLINICAL PHARAMACOLOGY"
From Jun 30 to July 8, 2018
Hotel “Park Lake Side", Ohrid, Republic of Macedonia


Second summer school (training) will be organized for the group of 50 participants, at the hotel "Park Lake Side", Ohrid, Republic of Macedonia, from Jun 30 to July 8, 2018 Lecturer and instructor for this training will be prof. dr Slobodan Jankovic (ResearchGate CV), Head Physician, a specialist in surgery and clinical pharmacology, with many years of professional experience in this field

.The training will once again be designed to suit the needs of resident doctors, specialist doctors, the faculty students on the final year of medical/pharmacy studies which show special interest and results in the field of clinical pharmacology, employees of the pharmaceutical companies, as well as other interested colleagues. The participants will master the skills of effective, safe and cost-effective use of the most important groups of drugs used in everyday clinical practice, in accordance with the principles of medicine based on evidence. Using actual practical examples, the participants will get acquainted with the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs, the choice of the drug, the manner of administration, the dosage and the duration of the therapy, depending on the demographic and clinical characteristics of patients, as well as the most important pharmacoeconomic aspects of their application. Special emphasis from the safety point of view will be put on the rational use of drugs with the special groups of patients, clinically significant interactions, the use of drugs outside the indicative area, and the overall ethical and legal principles of their administration. The participants are obliged to bring a lap top computer with the possibility of establishing a wireless Internet connection, which will be provided by the organizer. Due to the great interest in this training, in the mentioned period, the lectures will be organized for the candidates who register first. "The special benefit offered by this school is the analysis of over 100 cases of actual patients (including masking of their personal data) diagnosed and treated by a clinical pharmacologist in hospital and infirmary conditions!"

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА/PROGAM DURATION:
Тренинг траје 7 дана, са укупно 30 часова наставе/The training will last for 7 day, including 30 hours of lectures in total

ПРЕДАВАЧИ/LECTURERS:
проф. др Слободан Јанковић – руководилац програма/prof. dr Slobodan Jankovic – program director (ResearchGate CV)
проф. др Зоран Тодоровић/prof. dr Zoran Todorovic

ПОКРОВИТЕЉ

Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС)

ПРОФИЛ ПОЛАЗНИКА/ELIGIBLE PARTICIPANTS:
Специјализанти, специјалисти, студенти завршних година медицине/фармације, запослени у фармацеутским компанијама и остале заинтересоване колеге за област клиничка фармакологија/Resident doctors, specialist doctors, the faculty students on the final year of medical/pharmacy studies, employees of the pharmaceutical companies, and other colleagues interested in the field of clinical pharmacology

Телефон/Telephone number: +381(0)34/205-022, 205-770,
Факс/Fax number: +381(0)34/368-007,
Мобилни/Mobile phone number: +381(0)64/384-88-99
E-mail: office@promoter.edu.rs, medrat@verat.net
Интернет сајт/Website: http://www.medrat.edu.rs, http://www.promoter.edu.rs

E-mail: office@promoter.edu.rs
АГЕНЦИЈА ПРОМОТЕР ЕДУКАЦИЈА/PROMOTER EDUKACIJA AGENCY,
Светозара Марковића 32/Svetozara Markovica Street, no. 32
34000 Крагујевац, Србија/34000 Kragujevac, Serbia

Позив за учешће/Invitation for participation

Плакат (постер)/Poster (poster)

Програм рада Друге летње школа/Second Summer School Program

Евалуација предавања и предавача/Evaluation of lectures and lectures